Logo firmy certoprojekt

CERTOPROJEKT

Świadectwa Energetyczne-Audyty

502 599 757

Oferta

Audyty energetyczne

Audyty energetyczne i remontowe budynków

Wielorodzinnych

Jednorodzinnych

Użyteczności publicznej

Zamieszkania zbiorowego

Przemysłowych

Audyty efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest dokumentem wymaganym w celu uzyskania tzw. Białych Certyfikatów.

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także  ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Modernizacje za jakie można dostać Białe Certyfikaty wymienione są w art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej a precyzyjnie opisane w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

 

System Białych Certyfikatów jest elementem wsparcia służącym zmniejszeniu energochłonności polskiej gospodarki. O przyznanie świadectwa efektywności energetycznej mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które realizują przedsięwzięcia związane z modernizacją lub wymianą przyczyniającą się do określonych średniorocznych oszczędności  energii.

Audyty powykonawcze

Audyt energetyczny powykonawczy (ex-post) stanowi dokument sporządzony przez audytora energetycznego, w których wykonuje się analizę efektów  przedsięwzięcia zrealizowanego w zakresie modernizacji energetycznej przeprowadzonej na podstawie audytu ex-ante.

Analiza uwzględnia porównanie parametrów zużycia energii budynków przed realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznie wykonanej modernizacji. Analizę wykonuje się zgodnie z metodologią wykorzystywaną do opracowania audytów energetycznych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii ( Dz. U. z 2012 nr 962).

Audyty powykonawcze potrzebne są beneficjentowi w przypadku konieczności wykazania osiągniecia kluczowych wskaźników projektu.

Audyty instalacji fotowoltaicznej

  • Pozwala on określić, czy inwestycja w instalacje fotowoltaiczne będzie opłacalna
    i przyniesie inwestorowi odpowiednie korzyści.
  • Każdy audyt jest przeprowadzany na podstawie aktualnych cen i faktycznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na podstawie analizy dostępnej przestrzeni montażowej.

Audyty instalacji fotowoltaicznej potrzebne są w przypadku  możliwości skorzystania z programów dofinansowania.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia (dotyczy głównie w budynków użyteczności publicznej).

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków  sporządzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Obowiązek sporządzania świadectw dotyczy:

Charakterystyka energetyczna projektowana

Charakterystyka energetyczna projektowana stanowi obecnie integralną część projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektowaną Charakterystykę Energetyczną należy sporządzać zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym.

Zdjęcie z panami budynków oraz okularami

Przepisy:

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną

Zdjęcie budynku z lupą prześwietlającą dom trzymaną przez rękę

W związku z wprowadzoną nowelizacją przepisów dotyczących projektu budowlanego, od 3 października 2013 r. zaczęło obowiązywać nowe brzmienie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762).

Nowelizacja objęła zmiany przepisów w zakresie opisu technicznego projektu budowlanego przez rozszerzenie obowiązku przeprowadzania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło dla wszystkich budynków (do tej pory obowiązek ten dotyczył budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2) oraz zmianą zakresu analizy. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. rozporządzenia, opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien określał analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych oraz pomp ciepła.

Zastosowanie tych systemów powinno być rozważane na etapie sporządzania projektu budowlanego, który jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę. Niniejsze rozwiązania mają na celu upowszechnienie stosowania rozwiązań alternatywnych tam, gdzie ma to ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie.

Czyste powietrze

OFERTA

Kwalifikacje

Kontakt

„CERTOPROJEKT” Świadectwa Energetyczne-Audyty

mgr inż. Danuta Kapturkiewicz